Volg ons op facebookhttps://www.facebook.com/exotentreffen/https://www.facebook.com/exotentreffen/shapeimage_1_link_0
28 JAAR !
motoren EXOTENTREFFEN
 Nazomer 2021!
 

Privacyverklaring

Inleiding

Om ons jaarlijkse Exotentreffen te kunnen aankondigen, verwerkt Exotentreffen persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Exotentreffen inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Exotentreffen zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Exotentreffen

www.exotentreffen.nl

info@exotentreffen.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Exotentreffen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen

e-mailadres

Verwerkingsgrond

Exotentreffen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a.de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b.de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Exotentreffen met betrokkene heeft
gesloten;

c.Exotentreffen een wettelijke verplichting dient na te komen

d.Een gerechtvaardigd belang van Exotentreffen, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen
van de producten en diensten van Exotentreffen aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

informatie over het Exotentreffen

marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven Exotentreffen

  1. e-mailcontact Exotentreffen

uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

De gegevens worden in een geautomatiseerd E-mailsysteem verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Exotentreffen verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Exotentreffen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Exotentreffen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijkegrondslag: Exotentreffen houdt zich aan de wettelijke  bewaartermijnen.

Marketingdoeleinden: 1 jaar

Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: zo lang als de klant geabonneerd wil zijn op de nieuwsbrief

Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden”, het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan via de website van Exotentreffen of e-mail. Exotentreffen zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Exotentreffen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Exotentreffen vastgelegde persoonsgegevens

Exotentreffen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Exotentreffen. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Exotentreffen onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Exotentreffen meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Exotentreffen onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Exotentreffen via [uw-mailadres].

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Exotentreffen schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© 2018 Exotentreffen

Startlocatie:

Het Zonnehuis (onder voorbehoud)

Bergweg 2, 3941 RB Doorn

Navigatie advies:

Dorpsstraat 81, Doorn


Ontvangst: vanaf 10.00 uur

Start toertocht: 12.15 uur


Deelname kosten toertocht:

€ 6,- per persoon


BBQ:

€ 18,- per persoon inclusief drankjes (bier/wijn/fris/koffie/thee)


BBQ locatie vanaf 17.00 uur: Dolderseweg 3,

3712 BL Huis ter Heide (Ut)


OVERNACHTEN? (klik hier)


Welkom zijn rijders en liefhebbers van:

KLASSIEKE 6 CILINDERS:

Benelli Sei

Honda CB-X 1000

Kawasaki Z 1300

Kawasaki Voyager 1300

WANKELMOTOREN:

Hercules / DKW W2000

Norton F1

Norton Commander

Suzuki RE-5

Van Veen OCR1000

KLASSIEKE TURBO’S:

Honda CX500 Turbo

Kawasaki ZX750 Turbo, Z1-R Turbo

Suzuki XN85 Turbo

Yamaha XJ650 Turbo

OVERIGE EXOTEN:

Tweetakten

Motoren met automotoren

Naafstuurders

Automaten

Bijzondere modellen (BMW K1,

Voxan, Suzuki Katana, Bimota,

MuZ Scorpion, Baghira, etc....)

Prototypes


En iedereen die zin heeft in een leuke dag met toertocht en BBQ!


De organisatie is in handen van:

Johan Kole  Michiel, Marloes, Marco en Hans